Producten voor auto's / bestelwagens / 4x4

New content item

Beleef een dag als een prof.

 

Actievoorwaarden

Artikel 1: Organisator

De promo-actie van Continental wordt georganiseerd door Continental Benelux BVBA / SPRL, met maatschappelijke zetel te 4040 Herstal, Parc Industriel des Hauts Sarts, 1er Avenue 44, België (hierna te noemen: “Continental”).

 

Artikel 2: Actieperiode en deelnemers

De actie begint op 16 oktober 2020. Inschrijven kan voor de onderstaande disciplines tot: 

 •  CIRCUIT-discipline tot 25 oktober 2020.
 •  GRAVEL-discipline tot 8 november 2020.
 •  MOUNTAINBIKE-discipline tot 22 november 2020.
 •  ROAD-discipline tot 4 december 2020.

De actie staat enkel open voor fysieke personen, die minstens 18 jaar zijn. Uitgesloten zijn:

 1. de personeelsleden en medewerkers van de organisator (art. 1);
 2. de personeelsleden en medewerkers van de bedrijven die verbonden zijn aan de organisator;
 3. de personeelsleden en medewerkers van de promotieagentschappen;
 4. B2B-fleetowners;
 5. Leasingrijders;
 6. de op hetzelfde adres gedomicilieerde gezinsleden van de personen die tot één van de groepen behoren die van de actie uitgesloten zijn.

Door deel te nemen aan de actie, verklaren de kandidaten grondig kennis genomen te hebben van dit reglement. Continental staat in voor een eerlijk verloop van de actie.

 

Artikel 3: Deelname en inschrijvingsvoorwaarden

3.1

De actie is toegankelijk op de website www.continentalproexperience.be

Om geldig deel te nemen moet de deelnemer zijn/haar persoonlijke gegevens correct invullen via deze website.

 

3.2

Om uw deelname aan de wedstrijd helemaal compleet te maken hebben we een bevestiging van uw e-mailadres nodig. Kijk daarvoor in uw e-mailpostvak en bevestig uw adres door op de link in de betreffende e-mail te klikken.

 

3.3. 

De actie is niet cumuleerbaar met andere acties of promoties die gelijktijdig lopen bij de verdeler en geldig zijn op het productgamma van Continental (art. 4).

 

3.4

Iedere persoon kan slechts één enkele keer geldig deelnemen aan de actie, namelijk met unieke persoonlijke gegevens. Bijkomende deelnames zullen niet opgenomen worden in de lijst met geldige deelnames. Eenzelfde deelnemer mag niet deelnemen met meerdere e-mailadressen en postadressen.

 

3.5

Continental behoudt zich het recht voor om frauduleuze deelnames te verwerpen of te beperken tot één enkele geldige deelname, zonder zich hiervoor te moeten verantwoorden.

 

Artikel 4: Doel en prijzen van de actie

Als deelnemer aan de Continental Pro Experience ervaar je – samen met één vriend – een dag zoals een echte wielrenner tijdens één van onderstaande disciplines. Alle deelnemers dienen hun eigen fiets mee te brengen (CIRCUIT & ROAD: wegfiets, GRAVEL: gravel- of crossfiets, MOUNTAINBIKE: mountainbike). Continental voorziet voor alle deelnemers de juiste fietsbanden en een wieleroutfit.

 

Overzicht verschillende disciplines:

 • CIRCUIT-discipline op zondag 1 november 2020.
 • GRAVEL-discipline op zondag 15 november.
 • MOUNTAINBIKE-discipline op zondag 29 november.
 • ROAD-discipline op zaterdag 12 december.

 

In totaal worden er per discipline 6 winnaars geselecteerd die samen met 1 vriend zullen deelnemen aan de Continental Pro Experience.

 

Artikel 5: Uitkering van de inschrijvingscodes & fietsgoodies

5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze tijdens de actieperiode, genoemd in artikel 2, de in de actievoorwaarden genoemde handelingen uitvoeren, hebben recht op de prijs.

 

 

Artikel 6: Rechten Continental

6.1

Continental behoudt zich het recht voor te allen tijde een deelname aan de actie te beëindigen indien een deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Continental hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

 

6.2

Continental behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Continental daarvoor verantwoordelijk zal zijn.

 

6.3

De beslissingen van Continental kunnen niet betwist worden, wat ook de reden is. Er wordt geen correspondentie (per brief, mail en/of telefoon) gevoerd over het reglement, de organisatie en/of de winnaars van de wedstrijd. Elke bijkomende communicatie en/of publicatie met betrekking tot de actie valt onder de artikels van het wedstrijdreglement.

 

Artikel 7: Gegevensopslag- en verwerking

7.1

Gegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld, verwerkt worden in overeenstemming met de privacywetgeving en veilig worden bewaard.

“Klant” zal de verzamelde gegevens in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking uitsluitend (laten) verwerken voor het goede verloop van de Actie, en voor doeleinden vermeld in de Actievoorwaarden. De persoonsgegevens kunnen binnen het kader van de hiervoor vermelde doeleinden doorgegeven worden aan één of meerdere entiteiten van de groep waartoe “Klant” behoort of in geval van een wettelijke verplichting of op verzoek van de politie of gerechtelijke autoriteiten. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verkocht.


Zoek uw band

De snelste weg naar de perfecte band.